ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

az online foglalási felület használatáról

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelet (GDPR) III. fejezet 2. szakasz 13. cikk előírásainak, valamint a Magyarországon hatályos információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) vonatkozó 16. §-ának ezúton az alábbiakról tájékoztatom.

1., Adatkezelő

1.1.         Az adatkezelő: Hidasháti Mezőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint a Bélmegyeri Vadászkastély (cím: 5643 Bélmegyer, Tanya 198.) tulajdonosa

székhely: 5672 Murony, II kerület 8.
cégjegyzékszám: 04 10 001429
adószám: 11044956-2-04
képviseli: Péter Ferenc vezérigazgató
telefon: +36 66 427 288
e-mail: hidashatizrt@talentisagro.hu  
web: http://hidashat.hu/

1.2.         A társaság adatvédelmi tisztviselője:

Dr. Farkas Kristóf vállalati jogász 
postacím: Talentis Agro Zrt., 8086 Felcsút, Fő utca 65.
e-mail: adatvedelem@talentisagro.hu  

2. Az adatkezelés célja:

könnyű és közvetlen kapcsolatfelvétel rendezvény lebonyolítása kapcsán vagy szállás foglalása miatt.

3. Az adatkezelés jogalapja:

A foglalási űrlapot használó személy (továbbiakban: érintett) önkéntes hozzájárulása (a GDPR II. fejezet 6.cikk (1) bek. a) pont alapján).

Érintettnek minősülnek azok a természetes személyek, akik használják a weboldalon a foglalási űrlapot.

4. Az adatkezelés időtartama: 

Időpont foglalás vagy rendezvény lebonyolításával kapcsolatban történt megkeresés esetén a foglalási űrlap használatakor megadott személyes adatok és az üzenet 30 nap után törlésre kerülnek.

További adatkezelés kizárólag indokolt esetben, jogszabály alapján történhet, amennyiben az üzenet tartalma ezt indokolja.

5. A kapcsolati űrlap használata során kezelt személyes adatok:  

név

e-mail cím

telefonszám

6. Adatfeldolgozó

Az adatkezelés során társaságunk – a weboldal üzemeltetése, karbantartása okán – az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe:

Talentis Event and Marketing Kft. 

székhely: 8086 Felcsút, Fő utca 65.

Cégjegyzékszám: 07 09 030792

Adószám: 26571171-2-07

e-mail cím: info@t-eam.hu

7. Társaságunk a személyes adatokat nem továbbítja harmadik országba vagy nemzetközi szervezet, illetve egyéb címzettek részére. Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal és profilalkotás nem történik.

8. Tájékoztatom, hogy a foglalási űrlap használatakor az üzenet a Bélmegyeri Vadászkastélyhoz, a Vadászkastély központi e-mail címére érkezik, üzenetét és az üzenet elküldésekor megadott személyes adatait társaságunk arra illetékes, a Bélmegyeri Vadászkastélynál foglalkoztatott munkavállalója látja, kezeli. Az üzenet kizárólag akkor kerülhet továbbításra, ha annak tartalma azt indokolja, ez esetben kizárólag a munkakörénél fogva arra illetékes munkatársunk részére kerül továbbításra.

9. Az érintettek jogai, jogorvoslatok

Az érintett az adatainak kezeléséről az adatkezelés során bármikor tájékoztatást kérhet, továbbá bármikor kérheti személyes adatai helyesbítését akkor, ha a kapcsolatfelvétel során személyes adatait nem pontosan adta meg, és azok a valóságnak nem felelnek meg. Önkéntes hozzájárulását az adatkezelés során bármikor visszavonhatja, azonban a visszavonás nem érinti a visszavonás előtt, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Kérheti a személyes adatainak törlését, ill. ha esetleges igényérvényesítéssel kíván fellépni társaságunkkal szemben, és a törlés sértené a jogos érdekét, úgy törlés helyett kérheti személyes adatainak zárolását. Megilleti továbbá az adathordozhatósághoz való jog.

Az Érintett az adatkezelő 1. pontban megjelölt elérhetőségein nyújthatja be adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeit. 

Az adatkezelések jogorvoslati lehetőség illeti meg. Jogsértés észlelése esetén a társaság vezérigazgatójához, vagy a társaság adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat ügyének kivizsgálása végett. A vezérigazgató – az adatvédelmi tisztviselő bevonásával – az ügyet a beérkezéstől számított huszonöt napon belül kivizsgálja és az eredményről írásban tájékoztatja az érintettet.

Az érintett jogérvényesítésért fordulhat továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9., Telefon: +36 (1) 391-1400, +36 (30) 683-5969; +36 (30) 549-6838; Fax: +36 (1) 391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  ; Honlap: www.naih.hu ).

Az érintett az adatkezelővel, illetve az adatfeldolgozóval szemben jogsértés észlelése esetén polgári peres eljárást kezdeményezhet. A per elbírálása az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó székhelye szerint illetékes törvényszék hatáskörébe tartozik. Az eljárás az érintett választása szerint megindítható a lakó- vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéken is (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: https://birosag.hu/torvenyszekek).

Kelt: Murony, 2021. július 27.

Dr. Farkas Kristóf
Vállalati jogász
Adatvédelmi tisztviselő

ELÉRHETŐSÉGEK

Bélmegyeri Vadászkastély
cím: 5643 Bélmegyer, Tanya 198. 
Vadászkastély vezető: Domokos-Fábián Anikó 
e-mail: f.aniko@talentisagro.hu
telefon: +36 30 858 05 27

Hidasháti Zrt., mint a Bélmegyeri Vadászkastély tulajdonosa
székhely: 5672 Murony, II. kerület 8.
cégjegyzékszáma: 04-10-001429
adószám: 11044956-2-04
telefon: +36 66 427 288
e-mail: hidashatizrt@talentisagro.hu  
web: http://hidashat.hu/
képviseli: Péter Ferenc vezérigazgató

Adatvédelmi tisztviselő:
Dr. Farkas Kristóf vállalati jogász 
postacím: 5672 Murony, II. kerület 8.
e-mail: adatvedelem@talentisagro.hu  

COOKIE KEZELÉS

Mi a cookie?

(1.) Társaságunk web oldala az alkalmazás során ún. cookie-kat, azaz sütiket használ. Cookie (magyarul HTTP-süti, vagy süti) egy olyan információkat hordozó csomag, amelyet a webszerver hoz létre, küld el a böngészőnek, és amelyet a böngésző minden, a szerver felé irányuló kérdésnél visszaküld. A cookie a böngésző segítségével egy elkülönített könyvtárban kerül tárolásra, általában szöveges formátumban. A cookie –kat ma már gyakorlatilag minden böngésző ismeri és kezeli. 

(2.) A cookie tetszőleges adatokat tárolhat, név – érték párok formájában. 

Mire szolgálnak a cookie-k?

(3.) A cookie –k alapesetben arra szolgálnak, hogy a felhasználó általi tevékenységek (pl.: belép, kattint, elfogad vagy elutasít valamilyen feltételt a felhasználó, stb.) eredményét a webszerveren futó weboldal tárolni tudja, hogy azt később is felhasználhassa. Ez arra szolgál, hogy az adott webes felület (jelen esetben társaságunk honlapja) „emlékezzen” arra, hogy az adott felhasználó már járt ezen az oldalon.  Ezen technológia alkalmazása az összes modern webes szolgáltatás alapja.

(4.) Társaságunk weboldalán azonban a cookie-k kizárólag a felhasználói élményt segítik elő, amelyek a munkamenet során kerülnek alkalmazásra, azonban konkrét adatrögzítés a weboldal látogatásakor nem történik, a weboldalon való látogatáskor felhasznált sütik a honlap elhagyásakor törlődnek is rendszerünkből.

(5.) A weboldal megnyitásakor választanai lehet a cookie-k elfogadása vagy azok elutasítása között. Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie –k használatát, úgy a weboldalunk elérhető marad, de bizonyos szolgáltatások korlátozottak lesznek, tekintve, hogy valamennyi szolgáltatás eléréséhez a cookie használatának elfogadása szükséges. 

Mi a cookie használatának célja és használatának jogalapja?

(6.) A sütik használatának célja a honlap megfelelő működésének biztosítása, jogalapja a 2001. évi CVIII. törvény 13/A § (3) bekezdésében rögzített rendelkezés.